Dorothy Diane Blake Weds Billy Ray Bryant

Mr. and Mrs. Billy Ray Bryant